Den styrkede pædagogiske læreplan

Vi arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan, og offentliggør vores arbejde til d.d. her på hjemmesiden.
Vi var godt i gang inden corona ramte os, og må sande at dette arbejde blev lagt til side.
Vi genoptager arbejdet i august og frem mod deadline 31.12.2020.

 

 
Den styrkede pædagogiske læreplan

I Børnebakken Sct. Georgsgården

 


 


 

Hvem er vi?

 

Her beskriver vi kort vores stamoplysninger, pædagogiske profil og lokale forhold. Det kan for eksempel være børnegruppens sammensætning og forskellige forudsætninger, de fysiske rammer, geografisk placering og andre ting, der har betydning for vores pædagogiske arbejde.

 

Børnebakken Sct. Georgsgården er en privat 0-6 års institution med plads til ca. 45 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Vi ligger i Lemvig bys bakker, i et naturskønt område. Vi har naturen lige udenfor døren, på vores legeplads, og i slugterne og på markerne omkring os. Vi har ligeledes kort afstand til søen, havnen og anlægget, og ikke mindst til de kulturelle og samfundsmæssige muligheder, som Lemvig by giver os.

Vores mission er at være en tryg og overskuelig institution, med en tæt kontakt til børn og forældre, med vægt på et ligeværdigt samarbejde. Vi arbejder for at fremme evnen til at være aktiv deltagende i fællesskabet, samt at give det enkelte barn mulighed for at udvikle evner og kompetencer, i en tryg og glad atmosfære.

Vores overordnede værdier:

NÆRVÆR, omsorg og tryghed gennem hele dagen, og gennem hele tiden hos os.

ÅBENHED, imødekommenhed og rummelighed, hvorigennem vi skaber et miljø, med plads til alle, og hvor den enkelte bliver mødt med individuelle hensyn.

ANERKENDELSE, respekt, tillid, og oplevelsen af at være en del af et forpligtende fællesskab.

OPLEVELSER, leg og læring inspirerer barnet, samt støtter i udfordringer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk grundlag

 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag.”

”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kende­tegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.”

”De centrale elementer er:

§  Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv.

§  Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse.

§  Leg. Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud.

§  Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.

§  Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for.

§  Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for arbejdet med børns læring.

§  Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets trivsel og barnets læring.

§  Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter.

§  Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.”

”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt for arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns læring i dagtilbud.”

”Nogle elementer i form af fx børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, mens andre elementer som fx arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan være mere til stede i nogle sammenhænge end andre.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14


 

 

Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg, Læring og Børnefællesskaber

Først forholder I jer til de fem elementer:

§  Børnesyn

§  Dannelse og børneperspektiv

§  Leg

§  Læring

§  Børnefællesskaber.

I kan beskrive elementerne samlet eller hver for sig.

De øvrige elementer i det pædagogiske grundlag skal ifølge loven fremgå særskilt af den pædagogiske læreplan. Disse elementer forholder I jer til lidt senere.

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 15

 

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk hos os og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene?

 

Børnesyn

Alle børn har ret til at blive hørt og set, hver dag, og vi arbejder ud fra at møde alle børn i øjenhøjde, så vi sikrer os, at alle børn har en værdi i sig selv.

Vi tager os tid til hinanden, samt til at finde frem til en meningsgivende og respektfuld forklaring. Vi hjælper barnet med at sætte ord på tanker og følelser.

Vi har en undrende tilgang til barnet, og møder barnet med respektfuld kommunikation.

Vi arbejder med vores professionelle værdier, og ser barnet som en aktiv medskaber af egen udvikling og læring.

Vi møder barnet med omsorg og empati, tryghed og tillid.

Vi giver plads, tid og ro til at være barn, og til forskellighed, hvor den voksne giver nærhed og skaber tillid.

 

Dannelse og børneperspektiv

Alle børn har ret til at blive set og hørt.

Vi arbejder ud fra en mentaliserende tilgang, hvor vi voksne er bevidste om vores udgangspunkt, personligt og fagligt, i det øjeblik vi tager barnets perspektiv. Alle børn har krav på at få en forklaring.

Vi arbejder med anerkendende og respektfuld kommunikation, med plads og lydhørhed overfor både demokrati og forskellighed.

Vi har som grundlæggende værdi at alle, børn og voksne, er åbne og nysgerrige på egen og andres perspektiv.

Vi ser det enkelte barn og alle voksne som værende aktiv deltagende, med indflydelse på både egne og fælles beslutninger, samt spontanitet i hverdagen.

Barndommen har en værdi i sig selv, og vi tager udgangspunkt i et børneperspektiv, hvor legen sættes som et grundlæggende element.

 

Leg

Legen har høj prioritet, og vi værner om legen.

Vi vil skabe lige legemuligheder for alle børn. Ved at anskue legen, som havende værdi i sig selv, synliggøres legen i vores pædagogiske praksis.

Legens værdi går forud for eventuelle pædagogiske formål, om end legen også rummer muligheder for udvikling og læring, endda i meget høj grad.

Aktivt deltagende voksne skal vækkes barnets nysgerrighed på egne og andres lege, så alle børn har muligheder for at blive inddraget i legen. Vi vil som voksne øve os i at være en del af børnestyret leg, hvor vi kan støtte og give mulighed for at invitere andre børn med ind i legen, og herved udvide legen.

Vi giver plads til børnenes spontane og selvorganiserede leg, og anerkender og respekterer børnenes tanker og idéer. Vi leger stille og vi leger vildt. Vi leger hvad børnene føler for.

Gennem vokseninitierede lege skaber vi en rammesætning, med fokus på udviklende legefællesskaber.

Legen er båret af nysgerrighed og indlevelse, hvor nærværende og understøttende voksne er med til at danne relationer, gennem respektfuld kommunikation.

 

Læring

I vores tilgang til børnene arbejder vi med en grundlæggende tro på, at vi sammen kan bidrage, så læring og nysgerrighed trives.

Vores læringsmiljøer tager afsæt i et bredt læringsbegreb, hvor både krop og hoved stimuleres og udfordres.

Vi arbejder med en legende og eksperimenterende tilgang til såvel det enkelte barn som fællesskabet, så læring er meningsgivende for barnet.

Vi har fokus på læring i lege, som børnene selv sætter i gang, i aktiviteter der er voksenplanlagt, samt i vores rutiner i løbet af hverdagen.

 

Børnefællesskaber

Vi har som grundlæggende værdi, at alle børn møder venskab og fællesskab, i meningsfulde relationer.

Alle børn skal opleve at være en del af flere fællesskaber, med rum for forskellighed. Barnet ses som værende aktivt deltagende, med mulighed for at tage initiativ, samt at blive mødt med respekt.

Alle børn skal opleve lige mulighed for at indgå i sociale fællesskaber, med voksne der formår at undersøge og inddrage barnets perspektiv på fællesskaber.

Understøttende voksne sætter rammer, så barnet præsenteres for såvel små som store fællesskaber, planlagte som spontant opståede fællesskaber. Barnet oplever forskellige konstellationer, hvor det er trygt at udforske og afprøve forskellige roller og positioner.

Vi arbejder med at skabe balance mellem individet og fællesskabet, samt at styrke det lille og det store fællesskab

 

 


Pædagogisk læringsmiljø

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 22-23

 

 

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes?

Læringsmiljøer er alle steder – hele tiden, i såvel rutiner som aktivitetstid og ikke mindst tiden gennem dagen, hvor børn og voksne er sammen.

Vi ønsker at sætte fokus på en værdibaseret læring i vores læringsmiljøer, og herved blive opmærksomme på potentialet, i forhold til barnets udvikling, dannelse og trivsel.

Vi arbejder for at lave kvalitative overgange gennem dagen, med udgangspunkt i overskuelighed, robusthed, og læring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbejde med forældre om børns læring

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 24-25

 

 

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring?

Vores intentioner i forældresamarbejdet er båret af åbenhed, ærlighed og oprigtighed, med afsæt i vores fagprofessionelle grundlag.

Vi arbejder for at oparbejde tryghed, hvorved vi kan støtte og rådgive nuanceret bedst muligt, i et samarbejde hen mod fælles løsninger.

Vi bringer vores faglighed i spil, og står sammen stærkt på vores fælles pædagogiske grundlag.

Vi anerkender forældre som værende barnets stemme ind i vores hverdag, ligesom dette også går den anden vej. Vi er hver især, forældre og personale, barnets ambassadører i forhold til at skabe de bedst mulige rammer for barnets udvikling, trivsel og læring.

Vi værdsætter at være nysgerrige på hinanden, at åbne vores faglige perspektiv overfor forældre, samt åbent og respektfuldt at møde forældre ud fra deres perspektiv.

Vi italesætter vores faglige viden og professionalitet gennem positiv og tillidsfuld kommunikation, med afsæt åbenhed og dialog.

Vi søger at forventningsafstemme i forhold til hvert barn – hver familie, og har dermed øje og forståelse for forskellige behov.

 

Vores samarbejde spænder fra det daglige, i afleveringen og afhentningen, til sociale arrangementer, samt ved forældresamtaler med eventuel rådgivning.

Vi arbejder professionelt i situationer hvor vi oplever barnet i mindre trivsel, gennem kortere eller længere perioder, eksempelvis ved skilsmisse eller sorg.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og familie ved interne overgang fra vuggestue til børnehave, og har fokus på den nye hverdag og de nye rutiner for det kommende børnehavebarn og dets forældre.

 

 

 

 

 

Børn i udsatte positioner

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 26

 

 

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenhæng til børnehaveklassen

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 27

 

 

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det skaber sammenhæng til børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med børn i den relevante aldersgruppe.)

 


 

 

Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan

 

Inddragelse af lokalsamfundet

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 29

 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer for børn?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø

”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal ind­drages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 30

 

 

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske læringsmiljø?

 


 

 

De seks læreplanstemaer

 

 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring.

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø under­støtter børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32

 

 

Alsidig personlig udvikling

”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 36-37

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

1.   Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.

2.   Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige udvikling?

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

§ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling

§ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag

§ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.


Social udvikling

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed.

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktivi­teter, ting, legetøj m.m.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 38-39

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

1.   Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.

2.   Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

§ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling

§ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag

§ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

 


 

 

Kommunikation og sprog

”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale.

Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 40-41

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

1.   Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

2.   Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog?

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

§ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog

§ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag

§ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

 


 

 

Krop, sanser og bevægelse

”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfor­dre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen”.

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

1.   Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.

2.   Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornem­melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, sanser og bevægelse?

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

§ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse

§ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag

§ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

 


 

 

Natur, udeliv og science

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension.

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44-45

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

1.   Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.

2.   Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med natur, udeliv og science?

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

§ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science

§ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag

§ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

 


 

 

Kultur, æstetik og fællesskab

”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.

Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå deres omverden.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

1.   Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

2.   Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople­velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med kultur, æstetik og fællesskab?

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

§ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab

§ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag

§ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

 


 

 

Evalueringskultur

 

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.

Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædago­giske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Evalueringen skal offentliggøres.

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sam­menhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51

 

Det er ikke et lovkrav at beskrive dagtilbuddets dokumentations- og evalueringspraksis i den pædagogiske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til den løbende opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen.

 

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske læringsmiljø?

Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske mål?

Her kan I kort beskrive jeres arbejde med at etablere en evalueringskultur som en del af det daglige pæda­gogiske arbejde. I kan fx beskrive, hvordan I arbejder systematisk med evaluering, om I arbejder med særlige metoder, om I arbejder eksperimenterende eller undersøgende med et særligt fokus, samt hvordan, hvor ofte og i hvilke fora I drøfter og reflekterer over jeres pædagogiske praksis mv.

 

 

 

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst hvert andet år?

Her kan I fx kort beskrive, hvordan evaluering af læreplanen kan ses i forhold til jeres evalueringskultur i hverdagen.

 

 


 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!